Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Zenon Hendzel

Książki


Szuster M., Hendzel Z. : Intelligent Optimal Adaptive Control for Mechatronics Systems, Cham:
Springer International Publishing AG, Chinese edition, ps.326, 2022
Szuster M., Hendzel Z. : Intelligent Optimal Adaptive Control for Mechatronics Systems, Cham:
Springer International Publishing AG, ps.382, 2018
Giergiel J.M., Hendzel Z., Żylski W.: Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych, PWN,
Warszawa, 2002.


Monografie


Hendzel Z., Muszyńska M., Jagiełowicz-Ryznar C.: Rozmyte systemy sterowania mobilnych robotów
kołowych, Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2014
Hendzel Z., Żylski W., Burchardt A.: Autonomiczne mobilne roboty kołowe, mechatroniczne
projektowanie i sterowanie, Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów
2008
Hendzel Z., Trojnacki M.: Sterowanie neuronowe ruchem mobilnych robotów kołowych, Monografia,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
Burghardt A., Hendzel Z.: Sterowanie behawioralne mobilnymi robotami kołowymi, Monografia,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
Giergiel J, Hendzel Z., Żylski W., Trojnacki M.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w
mechatronicznym projektowaniu mobilnych robotów kołowych, KRiDM, AGH Kraków, 2004.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Kinematyka, dynamika i sterowanie mobilnych robotów kołowych
w ujęciu mechatronicznym, Wydz. IMiR AGH Kraków, 2000.
Hendzel Z.: Sterowanie ruchem nadążnym mobilnych robotów kołowych, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1996
Borek R., Hendzel Z., Kościelny E., Żylski W.: Automatycznie kierowane pojazdy, Politechnika
Rzeszowska, Rzeszów, 1993
Hendzel Z.: Sterowanie kompleksem obiektów o parametrach rozłożonych, Rozprawa doktorska,
Politechnika Warszawska, Warszawa, 1979.


Podręczniki akademickie


Hendzel Z., Żylski W.: General Mechanics, Dynamics, OW Rzeszow University of Technology,
Rzeszow, 2016.
Hendzel Z., Żylski W.: General Mechanics, Kinematics, OW Rzeszow University of Technology,
Rzeszow, 2016.
Hendzel Z., Żylski W.: General Mechanics, Statics, OW Rzeszow University of Technology, Rzeszow,
2016.
Hendzel Z., Gierlak P.: Sterowanie robotów kołowych i manipulacyjnych, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, 2011
Hendzel Z., M. Szuster, P. Gierlak, Sieci neuronowe i systemy rozmyte, Oficyna Wydawnicze
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2010.
Hendzel Z., Żylski W.: Mechanika ogólna - DYNAMIKA ,Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej 2006.
Hendzel Z., Żylski W.: Mechanika ogólna - KINEMATYKA, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej 2001.
Hendzel Z., Żylski W.: Mechanika ogólna - STATYKA Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
2000.


Artykuły i referaty naukowe


Hendzel Z., Kołodziej M.: Parametric Identification of the Mathematical Model of a mobile Robot with
Mecanum Wheels, R. Szewczyk et al. (Eds.): AUTOMATION 2023, LNNS 630, 2023, pp. 107–117,
https://doi.org/10.1007/978-3-031-25844-2_10.
Hendzel Z., Kołodziej M.: Neural Dynamic Programming with Application to Wheeled Mobile Robot, in
Advances in Intelligent Systems and Computing, 1427, Springer Nature Switzerland AG, 2022, p.213-
222.
Penar P., Hendzel Z.: Experimental Verification of the Differential Games and H∞ Theory in Tracking
Control of a Wheeled Mobile Robot, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2022, 104:61,
https://doi.org/10.1007/s10846-022-01584-6.
Hendzel Z., Penar P.: Experimental verification of ∞ H control with examples of the movement of a
wheeled robot, Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 69(6), 2021,
article number: e139390, doi: 10.24425/bpasts.2021.139390
Penar, P. Hendzel, Z.: Biologically inspired neural behavioral control of the wheeled mobile robot.
in: Conference on Automation. Springer, Cham, 2021. p. 96-105.
Wiech, J., Hendzel, Z.: Robotic swarm shape control based on virtual viscoelastic chain.
in: Conference on Automation. Springer, Cham, 2021. p. 209-218
Hendzel Z.: A Description of the Motion of a Mobile Robot with Mecanum Wheels – Dynamics, R.
Szewczyk et al, Eds., Automation 2019, AISC 920 , Springer Nature Switzerland AG 2020, pp.337-
345.
Hendzel Z.: A Description of the Motion of a Mobile Robot with Mecanum Wheels – Kinematics, R.
Szewczyk et al, Eds., Automation 2019, AISC 920 , Springer Nature Switzerland AG 2020, pp.346-
355.
Hendzel Z., P. Penar: Optimal control of a Wheeled Robot, R. Szewczyk et al, Eds., Automation
2019, AISC 920 , Springer Nature Switzerland AG 2020, pp.473-481, 2020.
Hendzel Z.: Hamilton-Jacobi inequality robust neural network control of mobile wheeled robot,
MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS, Vol. 24(3) p.723-737, 2019
Hendzel Z., P. Penar: Zero - Sum Differential Game4 in Wheeled Mobile Robot Control, Mechatronics
2017- Ideas for Industrial Applications pp. 151-161, 2019.
Hendzel Z., Wiech J. : Overhead Vision System for Testing Swarms and Groups of Wheeled Robots,
JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS, t.2, z.13, s.15-
22, , 2019
Hendzel Z., Wiech J., Robotic Swarm Self-Organisation Control, ACTA MECHANICA ET
AUTOMATICA, t.2, z.13, s. 130–134, 2019
Hendzel Z.: Robust Neural Networks Control of Omni-Mecanum Wheeled Robot with Hamilton-Jacobi
Inequality, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 56, 4, pp. 1193-1204, 2018
DOI: 10.15632/jtam-pl.56.4.1193
Hendzel Z.:Optimality in Control for Wheeled Robot , Automation 2018: Advances in Automation,
Robotics and Measurement Techniques, Eds, Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata
Kaliczyńska, Cham: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, p.431-440, 2018
Hendzel Z., Rykała Ł.: Modelling of Dynamics of a Wheeled Mobile Robot with Mecanum Wheels wtith
the use of Lagrange Equations of the Second Kind, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, vol.
22, No.1, pp. 81-99, 2017,
Hendzel Z., Penar P.: Application of differential games in mechatronic control system, International
Journal of Applied Mechanics and Engineering. no 4. vol 21, s. 867-878, 2016,
Penar P., Hendzel Z.: Zastosowanie teorii gier różniczkowych w sterowaniu modułem napędowym
mobilnego robota kołowego, Przegląd Mechaniczny 1-2, s. 54-60, 2016,
Hendzel Z., Penar P.: Zastosowanie dwuosobowej gry różniczkowej o sumie zerowej do sterowania
elementem mechatronicznym, Modelowanie Inżynierskie no. 60, s. 21-27, 2016,
Hendzel Z., Rykała Ł.: Opis kinematyki mobilnego robota kołowego z kołami typu mecanum,
Modelowanie Inżynierskie, Nr 57, tom 26,s. 5-12, 2015
Hendzel Z., Burghardt A., Szuster M.: Artificial Intelligence Algorithms in Behavioural Control of
Wheeled Mobile Robots Formation , Computational Intelligence, Kurosh Madani, et al ,Eds.,
Springer, Computational Intelligence, Londyn, vol.577, p.263 - 277, 2015
Hendzel Z., Trojnacki M.: Neural Network Control of a Four-Wheeled Mobile Robot Subject to Wheel
Slip, Advences in Intelligent Systems and Computing, Vol. 317, Awrejcewicz et al, Eds., Mechatronics:
Ideas for Industrial Applications, Springer, pp.187-201,2015.
Hendzel Z., Szuster M.: Approximate Dynamic Programming in the Sensor-Based Navigation of
the Wheeled Mobile Robot, Solid State Phenomena Vols. 220-221 (2015) pp 60-66
© (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028 /www.scientific.net/SSP.220-221.60
Hendzel Z., Trojnacki M.: Neural Network Identifier of a Four-Wheeled Mobile Robot Subject to Wheel
Slip, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, z.4, t.8, s.24 - 30, 2014
Hendzel Z., Burghardt A., Gierlak P. and Szuster M.: Conventional and fuzzy force control in robotised
machining, Solid State Phenomena 2014, Trans Tech Publications, Vol. 210, pp. 178-185
M. Szuster, Z. Hendzel, and A. Burghardt: Fuzzy Sensor-Based Navigation with Neural
Tracking Control of the Wheeled Mobile Robot, L. Rutkowski et al. (Eds.): ICAISC 2014, Part II, LNAI
8468, pp. 314–325, 2014, © Springer International Publishing Switzerland 2014
M. Szuster, Z Hendzel, Discrete Globalised Dual Heuristic Dynamic Programming in
Control of the Two-Wheeled Mobile Robot, Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in
Engineering, Volume 2014, Article ID 628798
M. Trojnacki, P. Dąbek, J. Kacprzyk and Z. Hendzel: Trajectory Tracking Control of a Four-Wheeled
Mobile Robot with Yaw Rate Linear Controller, R. Szewczyk, C. Zielinski, and M. Kaliczynska (eds.),
Recent Advances in Automation,Robotics and Measuring Techniques, Advances in Intelligent
Systems and Computing ,Vol., 267,507-521, DOI: 10.1007/978-3-319-05353-0_48, © Springer
International Publishing Switzerland, 2014
Hendzel Z. , Szuster M.: Globalised dual heuristic dynamic programming in control of non-linear
dynamical system, Dynamical Systems Applications, (pod red.) J. Awrajcewicz, M. Kaźmierczak, P.
Olejnik, J. Mrozowski, s.123 - 134, Łódź, 2013
Hendzel Z., M. Muszyńska, M. Szuster: Sterowanie ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego z
zastosowaniem układów neuronowo rozmytych oraz algorytmów neuronowego programowania
dynamicznego, Modelowanie Inżynierskie, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny,
Gliwice, Tom 15, Nr 46, 50-56, 2013
Hendzel Z., M. Muszyńska, M. Szuster: Neuronowa i neuronowo-rozmyta realizacja ruchu nadążnego
mobilnego robota kołowego Pionier 2-DX, Modelowanie Inżynierskie, Politechnika Śląska, Wydział
Mechaniczny Technologiczny, Gliwice, Tom 15, Nr 46, 43-49, 2013
Hendzel Z., A. Burghardt, and M. Szuster: Reinforcement Learning in Discrete Neural Control of the
Underactuated System, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ICAISC, Part I, LNAI 7894, pp. 64–75,
2013
Hendzel Z.. , A. Burghardt, and M. Szuster: Adaptive Critic Designs in Control of Robots Formation in
Unknown Environment, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ICAISC 2013, Part II, LNAI 7895, pp. 351–
362, 2013
Hendzel Z., M. Szuster: Neural sensor-based navigation of wheeled mobile robot in unknown
environment, Nauka, Pomiary, Automatyka, Robotyka nr 1/2013
Hendzel Z., Burghardt A., Szuster M., Artificial Intelligence Methods in Reactive Navigation of Mobile
Robots Formation, Proc. of 4th International Conference on Neural Computation Theory and
Applications. 5-7 September 2012, Barcelona, Spain, pp. 466-473
Hendzel Z., Szuster M., Adaptive dynamic programming methods in control of wheeled mobile robot,
Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2012, Vol.17, No. 3, pp. 837-851
Hendzel Z., Muszyńska M. : Adaptive fuzzy control of a wheeled mobile robot , International Journal of
Applied Mechanics and Engineering, 2012, vol.17, No.3, pp.827-835.
Burghardt A., Hendzel Z., Adaptive Neural Network Control of Underactuated System, IJCCI 2012
Proceedings of the 4th International Joint Conference on Computational Intelligence, p.505-509
Barcelona, Spain 5 - 7 October, 2012.
Hendzel Z., Szuster M.: Neural Dynamic Programming in Reactive Navigation of Wheeled Mobile
Robot, L. Rutkowski et al.(Eds.): ICAISC 2012, Part II, LNCS 7268, pp 450-457, 2012, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2012
Hendzel Z., Szuster M.: Adaptive critic designs in behavioural control of a wheeled mobile robot,
Konferencja: 11th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź s.133 - 138,
2011
Hendzel Z., Szuster M.: Neuronowe programowanie dynamiczne w sterowaniu behawioralnym
mobilnym robotem kołowym, Politechnika Białostocka, Acta Mechanica et Automatica, z.1, t.5, s.28 -
36, 2011
Hendzel Z., Szuster M.: Neuronowe Programowanie Dynamiczne w Sterowaniu Behawioralnym MRK,
Acta Mechanica et Automatica, 2011,Vol.5,no. 1,28-36.
Hendzel Zenon, Szuster Marcin: Adaptive critic designs in behavioural control of a wheeled mobile
Robot, in Dynamical Systems, Nonlinear Dynamics and Control, Lodz, 2011,133-138, Editors, J.
Awrajcewicz, M. Kaźmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski
Hendzel Z., Szuster M.: Discrete neural dynamic programming in wheeled mobile robot control,
Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 2011, Vol.16, pp. 2355-2362.
Hendzel Z., Szuster M.: Discrete Action Dependant Heuristic Dynamic Programming In Control of a
Wheeled Mobile Robot, Solid State Phenomena, Vol. 164, 2010, pp 419-424.
Hendzel Z., Szuster M.: Discrete Model-Based Adaptive Critic Designs in Wheeled Mobile Robot
Control, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Vol. 6114, pp. 264-271, 2010. (Proc. of
the 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing Zakopane,2010 ).
Hendzel Z., Nawrocki M.: Identyfikacja parametrów modelu robota, Acta Mechanica et Automatica,
2010, Vol. X, No. X, 2010
Hendzel Z., Szuster M.: Neuronowe Programowanie Dynamiczne w Sterowaniu Behawioralnym MRK,
Acta Mechanica et Automatica, 2010
Hendzel Z.,Wereszczak M.: Neuronowa realizacja ruchu mobilnego robota kołowego, Acta Mechanica
et Automatica, 2010
Hendzel Z., M. Szuster, Discrete Action Dependant Heuristic Dynamic Programming in Wheeled
Mobile Robot Control, Proc. of V International Conference on Mechatronic Systems and Materials,
Vilnus 2009, pp. 114-119.
Hendzel Z., M. Szuster, Discrete Model-Based Dual Heuristic Programming in Wheeled Mobile Robot
Control, Proc. of X International Conference on Dynamical Systems - Theory and Applications, Lodz
2009, pp. 745-752.
Hendzel Z., M. Szuster, Approximate Dynamic Programming in Robust Tracking Control of Wheeled
Mobile Robot, The Archive of Mechanical Engineering/Archiwum Budowy Maszyn, 2009, Vol. 56.
No.3., pp. 233-239.
Hendzel Z., M. Szuster, Heuristic Dynamic Programming in Wheeled Mobile Robot Control. Proc. of
XIV IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotisc, Międzyzdroje
2009, pp.37-41.
Hendzel Z., Szuster M.: A Dynamic structure Neural Network for Motion Control of a Wheeled Mobile
Robot, Computational Intelligence: Methods and Applications, Exit, Warsaw, 2008, 365-376
Hendzel Z.,Wereszczak M.: Rozmyto-neuronowy algorytm sterowania mobilnym robotem kołowym,
Prace Naukowe, Elektronika, z.166, OWPW, Warszawa, 2008, 463-472.
Hendzel Z., Szuster M.: Zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem w sterowaniu ruchem nadążnym
mobilnego robota dwukołowego, Prace Naukowe, Elektronika, z.166, OWPW, Warszawa, 2008, 453-
462.
Hendzel Z.,Wereszczak M.: Inteligentne sterowanie rozmyto-neuronowe układem dynamicznym,
Problemy Dynamiki Konstrukcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.258, OWPRz.,
Rzeszów, 2008, 97-106.
Hendzel Z., Szuster M.: Maszynowe uczenie ruchu nieliniowego mobilnego robota, Problemy
Dynamiki Konstrukcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.258, OWPRz., Rzeszów, 2008,
85-96.
Hendzel Z.,Wereszczak M.: Neuronowa realizacja ruchu mobilnego robota kołowego, Teorii Maszyn i
Mechanizmów, Bielsko-Biała, 2008, 291-298.
Hendzel Z., Szuster M.: zastosowanie adaptacyjnego programowania dynamicznego
w sterowaniu ruchem mobilnego robota kołowego, Teorii Maszyn i Mechanizmów, Bielsko-Biała,
2008, 283-290
Hendzel Z.: An adaptive critic neural network for motion control of a wheeled mobile robot, Nonlinear
Dynamic, DOI, 10.1007/s11071-007-9234-1, Springer Verlag, 2007
Hendzel Z.,Cąkała K.: Zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem w mechatronicznym projektowaniu
ruchu mobilnego robota kołowego, Praca zbiorowa pod red. T. Uhla Projektowanie Mechatroniczne,
zagadnienia wybrane, KRiM, AGH, Kraków,2007, 50-59
Hendzel Z., Wereszczak M.: Rozmyto-neuronowy kompensator nieliniowości mobilnego robota
kołowego, Praca zbiorowa pod red. T. Uhla, Projektowanie Mechatroniczne, zagadnienia wybrane,
KRiM, AGH, Kraków 2007,60-68
Hendzel Z., Control of wheeled mobile robot using Approximate dynamic programming, 9th
Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź, Poland, 2007, 735-742
Hendzel Z.: Adaptive Critic Neural Networks For Identification of Wheeled Mobile Robot,
Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, 2006,778-786
Hendzel Z. , Burghardt A.: Implementacja sieci Kohonena w sterowaniu behawioralnym mobilnego
robota kołowego, Postępy Robotyki, WŁT, Warszawa 2006, t. 1, 101-110.
Hendzel Z., Nawrocki M.: Identyfikacja parametryczna manipulatora Scorbot , Postępy Robotyki,
WŁT, Warszawa 2006, t. 1, 77-86.
Hendzel Z., Wereszczak M.: Zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem w neuronowej identyfikacji
stanu mobilnego robota kołowego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
2006, 125-131
Hendzel Z.: A reinforcement learning adaptive neural controller for wheeled mobile robot, 8th
Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź, 2005, 245-252.
Hendzel Z., Burghardt A.: Implementacja samoorganizującej sieci neuronowej w sterowaniu mobilnym
robotem kołowym, Zeszyty Naukowe PRz., Mechanika, Problemy dynamiki Konstrukcji, z.65, 2005,
145-152.
Hendzel Z., Burghardt A. : Sterowanie behawioralne minirobota kołowego, Postępy Robotyki,
Sterowanie robotów z percepcją otoczenia , pod red. K. Tchonia, Wydawnictwo Komunikacji i
Łączności , Warszawa, 2005, 169-176.
Hendzel Z.: Collision free path planning and control of wheeled mobile robot using Kohonen selforganising
map, Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences , Vol. 53, No. 1,
2005, 39-47.
Giergiel J., Hendzel Z., Trojnacki M.,: Szybkie prototypowanie neuronowego algorytmu sterowania
minirobotem, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 4/2005,28-32.
Giergiel J., Hendzel Z., Jagiełowicz C.: Rozmyta realizacja odpornego sterowania ruchem mobilnego
robota kołowego, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 9/2005,20-24.
Hendzel Z.: Fuzzy Reactive Control of Wheeled Mobile Robot, Journal of Theoretical and Applied
Mechanics, Vol. 42, No.3, 2004,503-517
Hendzel Z.: Fuzzy Combinier of Behaviors for Reactive Control of Wheeled Mobile Robot, Rutkowski
L. et al.(Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, 774-
779
Hendzel Z., Burghardt A., Rozmyte sterowanie odruchowe elementarnymi zachowaniami mobilnego
robota, Pomiary Automatyka Kontrola ,Nr 11,2004, 23-25.
Hendzel Z.: Stabilizacja ruchu mobilnego robota kołowego, Pomiary Automatyka Kontrola ,Nr
11,2004, 34-37.
Hendzel Z., Burghardt A., Modelowanie i sterowanie behawioralne minirobota kołowego, Zeszyty
Naukowe P.Śl. Nr. 23, XLII Sympozjon Modelowanie w Mechanice Wisła 2004,173-178.
Hendzel Z., Jagiełowicz C, „Adaptacyjny, rozmyty algorytm sterowania mobilnym robotem kołowym” ,
XIX Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Kraków 2004,187-195.
Hendzel Z., Żylski W., Burghardt A., Sterowanie odruchowe minirobota kołowego, XIX Konferencja
Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Kraków 2004,127-132 .
Giergiel J., Hendzel Z., Burghardt A.: Nawigacja zachowaniami mobilnego robota, Przegląd
Mechaniczny, Nr 7-8, 2004, 47-50.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Application of a Neural Networks to the Sliding Observer of the
Mobile Wheeled-Robot Velocity , Engineering Mechanics, Vol.11, No.1, 2004, p.13-20.
Hendzel Z., Giergiel J., Burghardt A.: Neuronowa nawigacja odruchowa i sterowanie mobilnego
minirobota, Projektowanie Mechatroniczne, Praca zbior. Pod red. T. Uhla, Wydawnictwo Katedry
Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH Kraków 2003, str. 59-68.
Hendzel Z., Giergiel J., Jagiełowicz C.: Rozmyta realizacja algorytmu sterowania ruchem mobilnego
robota kołowego, Projektowanie Mechatroniczne, Praca zbior. Pod red. T. Uhla, Wydawnictwo Katedry
Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH Kraków 2003, str. 69-77.
Hendzel Z., Giergiel J., Trojnacki M.: Szybkie prototypowanie neuronowego algorytmu sterowania
mobilnym robotem, Projektowanie Mechatroniczne, Praca zbior. Pod red. T. Uhla, Wydawnictwo
Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH Kraków 2003, str. 79-89.
Hendzel Z., Giergiel J., Trojnacki M.: Środowisko szybkiego prototypowania neuronowego algorytmu
sterowania minirobotem, Projektowanie Mechatroniczne, Praca zbior. Pod red. T. Uhla, Wydawnictwo
Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH Kraków 2003, str. 91-100.
Hendzel Z.: Neural Network Reactive Navigation and Control of Wheeled Mobile Robot, Advances in
Soft Computing, Rutkowski, Kacprzyk, Eds., Phisica-Verlag, 2003, 686-691
Hendzel Z., Jagiełowicz C.: Odporne sterowanie ruchem mobilnego robota kołowego, Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 197, Mechanika Z.60, XI Międzynarodowe Sympozjum
Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów – Arłamów, 2002, s. 249-256.
Hendzel Z., Burghardt A.: Neuronowy emulator mobilnego robota kołowego, Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej, Nr 197, Mechanika Z.60, XI Międzynarodowe Sympozjum Dynamiki
Konstrukcji, Rzeszów – Arłamów, 2002, s. 241-248.
Hendzel Z, Żylski W , Jagiełowicz C, Trojnacki M :Real- time adaptive tracking control of wheeled
mobile robot, Int. Carpathian Control Conference ICCC’2001, Krynica Poland, 2001, 45-50.
Żylski W., Hendzel Z., Noga S.: Identyfikacja parametryczna dwukołowego mobilnego robota. Prace
XI Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów/Arłamów 2002 s. 621 – 628.
Hendzel Z., Trojnacki M.:Szybkie prototypowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania mobilnym
robotem , Mat. Konferencji Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków 7-8.05, 2002.
Hendzel Z., Trojnacki M.: Opis ruchu minirobota, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr
197, Mechanika Z.60, XI Międzynarodowe Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów – Arłamów,
2002, s. 257-264.
Hendzel Z., Jagiełowicz C.: Eksperymentalna weryfikacja odpornego algorytmu sterowania ruchem
mobilnego robota kołowego, Mat. Konferencji Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków
07.05, 2002 .
Hendzel Z., Jagiełowicz C.: Odporne sterowanie ruchem mobilnego robota kołowego, Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 197, Mechanika Z.60, XI Międzynarodowe Sympozjum
Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów – Arłamów, 2002, s. 249-256.
Hendzel Z., Burghardt A.: Prototypowanie neuronowego emulator mobilnego robota kołowego
Pioneer-2DX, Mat. Konferencji Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków 07.05, 2002.
Hendzel Z., Burghardt A.: Neuronowy emulator mobilnego robota kołowego, Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej, Nr 197, Mechanika Z.60, XI Międzynarodowe Sympozjum Dynamiki
Konstrukcji, Rzeszów – Arłamów, 2002, s. 241-248.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Symboliczne generowanie dynamicznych równań ruchu mobilnego
robota Pioneer-2DX, Przegląd Mechaniczny, Nr 11, 2001, 24-29.
Giergiel J, Hendzel Z., Żylski W: Metody modelowania dynamiki mobilnych robotów kołowych, XL
Sympozjon „Modelowanie w mechanice” Wisła, 2001. 95-97.
Hendzel Z., Żylski W., Jagiełowicz C., Trojnacki M.: Opis ruchu i szybkie
prototypowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania dla dwukołowego mobilnego robota, Mat. VII
Konferencji Robotyki, Wrocław, 2001, 346-352.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W: Symboliczne generowanie równań kinematyki mobilnego robota
Pioneer-2DX, Przegląd Mechaniczny, Nr 19-20, 2000, 26-31.
Giergiel J, Hendzel Z, Żylski W, Synteza zadania odwrotnego kinematyki mobilnego robota Pioneer-
2DX, przy użyciu procesora symbolicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Mechanika, Tom 19, Zeszyt 4,
2000, 397-409.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Modelowanie neuronowe dynamiki mobilnych robotów kołowych,
Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów,
Warszawa – Jachranka, 2000, 217-222.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Modelowanie z logiką rozmytą dynamiki mobilnych robotów
kołowych, Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i
Mechanizmów, Warszawa – Jachranka, 2000, 223-228.
Hendzel Z., Żylski W.: Modelowanie dynamiki mobilnych robotów kołowych równaniami Maggiego,
Materiały V Szkoły Analizy Modalnej, Kraków 2000, 343-353.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Adaptive fuzzy controller of wheeled mobile robot, Proc. of the 5-th
Conference Neural Networks and Their Applications, Zakopane, 2000, 395-400.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Adaptive fuzzy observer for wheeled mobile robot, Proc. of the 5-th
Conference Neural Networks and Their Applications, Zakopane, 2000, 401-406.
Żylski W. Hendzel Z., Noga S.: Inverse kinematics problem of a mobile 2-wheeled robot, Proceedings
of the International Scientific Conference Mechnics 2000, Rzeszów, Poland,2000, 491-495.
Giergiel J., Hendzel Z, Żylski W: Application of a neural networks to the sliding observer of the mobile
wheeled-robot velocity, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Automation’99, PIAP, Warszawa,
1999, 219-226.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W: A neural networks for identyfication of the mobile wheeled- robot,
Materiały I Konferencji Automatyzacja Maszyn, Urządzeń i Procesów APRO’99, PIAP, Krynica, 1999,
85-92.
Hendzel Z, Żylski W.: A neural networks based observer of the mobile wheeled-robot velocity, Proc. of
the 4-th Conference Neural Networks and Their Applications, Zakopane, 1999, 407-412.
Żylski W., Hendzel Z., Noga S.: Identyfication of state of the mobile 2-wheelwd robot motion using
dynamical neural networks, Proc. of the 4-th Conference Neural Networks and Their Applications,
Zakopane, 1999, 457-462.
Hendzel Z. : A neural network observer for the mobile wheeled-robot , CAE-Techniques,
Proceedings of 4th International Scientific Colloquium, Bilefeld, 1999, 223-230.
Hendzel Z.: Dynamical neural networks as on-line observer of non-linear systems Proceedings of 2rd
International Conference, Rzeszów , 1999.
Hendzel Z., Żylski W., Noga S.: Adaptacyjna identyfikacja nieliniowych układów mechanicznych,
Materiały X Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów, 1999, 153-158.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W: Ślizgowy obserwator prędkości mobilnego robota kołowego,
Przegląd Mechaniczny, Nr 11-12, 1999, 29-36.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W: Zagadnienia dynamiki mobilnych robotów kołowych, Przegląd
Mechaniczny, Nr 13, 1999, 14-19.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W: Zagadnienia kinematyki mobilnych robotów kołowych, Przegląd
Mechaniczny, Nr 14, 1999, 20-25.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W: Obserwator prędkości z adaptacją oporów ruchu mobilnego robota
kołowego, Przegląd Mechaniczny, Nr 16, 1999, 11-16.
Giergiel J., Hendzel Z.: Odporne sterowanie adaptacyjne ruchem nadążnym mobilnych robotów
kołowych, Zeszyty Naukowe AGH, Mechanika, Tom 17, Zeszyt 2, 1998, 201-224.
Hendzel Z., Żylski W.: Dynamics and robust control of wheeled mobile robot, Proceedings of 3rd
IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles, Madrid, Spain, Vol.II, 1998, 465-470.
Hendzel Z., Żylski W.: Krzepki obserwator uogólnionych prędkości mobilnego robota kołowego,
Materiały VI Krajowej Konferencji Robotyki, Wrocław 1998, 22-29.
Żylski W., Hendzel Z., Noga S.: Analiza porównawcza metod uczenia sieci neuronowych w
identyfikacji układów mechanicznych , Materiały XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Rzeszów, 1998, 583-592.
Giergiel J., Hendzel Z.: Adaptacyjny obserwator uogólnionych prędkości mobilnego robota kołowego,
Materiały XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów,
Rzeszów, 1998, 449-456.
Hendzel Z., Żylski W.: Neural net mobile robot controller, CAE-Techniques, Proceedings of 3rd
International Scientific Colloquium, Rzeszów, 1997, 361-368.
Hendzel Z.: Sterowanie ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego z uwzględnieniem
niedokładności modelowania, Przegląd Mechaniczny, Z. 8/97, 1997, 21-26.
Hendzel Z.: Algorytm sterowania ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego, Przegląd
Mechaniczny, Z. 11-12/97,1997, 9-12.
Giergiel J., Hendzel Z.: Krzepkie algorytmy sterowania ruchem nadążnym mobilnych robotów
kołowych, Materiały : Warsztaty mobilnych robotów, IPPT PAN, Warszawa, 1997, 65-72.
Giergiel J., Hendzel Z., Żylski W.: Sieci neuronowe w sterowaniu robotów, Przegląd Mechaniczny, Z.
22/97, 1997, 18-22.
Hendzel Z.: Robust tracking control of wheeled mobile robot, Archiwum Budowy Maszyn, Vol. XLIV,
Zeszyt 1, 1997, 43-62.
Hendzel Z., Żylski W.: Applied robust tracking in control of wheeled mobile robot, Materiały
Konferencyjne Wytwarzanie i konstrukcja elementów maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki
Rzeszowskiej, Mechanika, z.47, Rzeszów, 1996, 51-58.
Hendzel Z.: Sterowanie krzepkie ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego, Materiały XV
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Białystok
/Białowieża, 1996, 441-447.
Hendzel Z.: Nadążne sterowanie ruchem mobilnego robota w ujęciu teorii układów o zmiennej
strukturze, Materiały Konferencyjne IX Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z.48,tom II, Rzeszów, 1996, 159-166.
Hendzel Z.: Adaptacyjne sterowanie w ruchu nadążnym mobilnego robota kołowego, Prace
Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Seria : Konferencje, V
Krajowa Konferencja Robotyki, Szklarska Poręba,1996, 21-28
Hendzel Z.: Robustness problem in control of wheeled mobile robot, Journal of Theoretical and
Applied Mechanics, Vol. 33, No. 1, 1995, 157-169.
Hendzel Z., Żylski W.: Robust motion control of wheeled mobile robots with nonholonomical
constraints, CAE-Techniques, Proceedings of 2nd International Scientific Colloquium, Bielefeld,
1995, 287-298.
Hendzel Z., Kościelny E, Żylski W.: Analiza ruchu robokara, Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Koszalin/Mielno, 1994, 115-124.
Hendzel Z.: Regulacja programowa ruchu mobilnego robota po rozmaitości ślizgowej, Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 42, 1994, 25-48.
Hendzel Z.: Adaptacyjny algorytm ruchu ślizgowego w sterowaniu kołowym mobilnym robotem,
Materiały XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów,
Gdańsk/Gdynia, 1994.
Hendzel Z.: Adaptacyjne sterowanie ruchem samojezdnego wózka kołowego, Prace Naukowe
Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Nr 94, IV Krajowa Konferencja Robotyki,
Wrocław 1993, 175-182.
Hendzel Z.: Adaptacyjne sterowanie samojezdnym wózkiem kołowym, Materiały Konferencyjne VIII
Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1993, 173-
180.
Hendzel Z.: Analiza wrażliwości modelu matematycznego modułu manipulatora, Materiały
Konferencyjne VI Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów, 1986, 169-172.
Hendzel Z., Żylski W., Analiza wibroakustyczna modułu manipulatora przemysłowego, Procedings
Noise Control 85, Vol. I, Kraków, 1985, 255-258.
Kościelny E., Hendzel Z., Żylski W., Analiza dynamiczna manipulatora przemysłowego o budowie
modułowej, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej nr. 66,
Wrocław, 1985, 41-50.
Gruszecki J., Hendzel Z.: Synteza matematycznego modelu eksploatacji siarki metodą otworową,
Siarka, 1979/1983, 10-14.
Gruszecki J., Grochmal S., Hendzel Z.: Optimizacja kompleksa technologiczeskich obiektow z
raspriedielonnymi parametrami, Materiały Konferencyjne, ASUCHIM '77, Seged, 1977, 115/1-115/13.
Gruszecki J., Hendzel Z.: Dekompozycja w cyfrowych systemach sterowania kompleksem obiektów o
zmiennych rozłożonych, Materiały Konferencyjne, Nowoczesne metody planowania i realizacji
eksperymentów oraz opracowania ich wyników, Rzeszów, 1976, E1, 1-10.
Gruszecki J., Hendzel Z.: Sterowanie kompleksem operacji o zmiennych rozłożonych, Materiały
Konferencyjne, Automatyzacja procesów wytwórczych, Lwów, 1976, 39-54.
Gruszecki J., Chłędowski M., Hendzel Z., Stępień M.: Model matematyczny topienia masy
szklarskiej, Materiały Sympozjum Cyfrowe Modele Matematyczne, Polańczyk, 1974, 23-25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję